Poslovnik o delovanju strokovne skupine

Strokovna skupina Festivala Borštnikovo srečanje je na svoji konstitutivni seji dne 11. februarja 2022 sprejela


P O S L O V N I K
O DELOVANJU STROKOVNE SKUPINE
FESTIVALA BORŠTNIKOVO SREČANJE


1. člen
Ta poslovnik določa način dela strokovne skupine Festivala Borštnikovo srečanje.

Sejo strokovne skupine najmanj pet dni pred zasedanjem po elektronski pošti skliče umetniški direktor ali uslužbenec po pooblastilu umetniškega direktorja. Dnevni red seje je sestavni del vabila.

Rok za sklic je izjemoma lahko tudi krajši, če se člani strokovne skupine stem strinjajo. Digitalizirana gradiva za sejo so priloga k sklicu. Če pošiljanje digitaliziranih gradiv po elektronski pošti ni mogoče, se po klasični pošti posredujejo tiskana gradiva.


2. člen
Sejo strokovne skupine vodi umetniški direktor. Seje potekajo v SNG Maribor in na drugih lokacijah. Strokovno-administrativna dela za strokovno skupino opravlja uslužbenec.

Seja je sklepčna, če so prisotni oz. na njej sodelujejo vsaj trije člani strokovne skupine. O seji se piše zapisnik. Vsak član ima pravico podati pisno ločeno mnenje, ki se priloži k zapisniku seje.


3. člen
Seja strokovne skupine lahko poteka tudi v dopisni ali elektronski obliki, denimo prek elektronske pošte ali spletne konference (zoom, skype, teams in podobno). V sklicu dopisne seje se navede, kako in do kdaj lahko člani med dopisno sejo pošljejo svoja mnenja, stališča in pripombe. Rok za podajo mnenj, stališč, pripomb ali glasovanje ne sme biti krajši od enega dneva in ne daljši od treh dni. Seja v elektronski obliki poteka primerljivo kot običajna seja.

Sporočila, prejeta med dopisno sejo, se pošljejo vsem članom strokovne skupine. Gradivo s predlaganimi sklepi, mnenji ali stališči je sprejeto, če je zanj v roku, določenim v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, glasovala več kot polovica članov strokovne skupine.


4. člen
Član strokovne skupine se je dolžan aktivno izogibati morebitnemu nasprotju interesov in ne sme sodelovati pri obravnavi zadev, na katere je kakorkoli poslovno ali osebno vezan, pa tudi zaradi drugih okoliščin, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.

Član mora delovati proaktivno transparentno in mora umetniškemu direktorju podati predlog za izločitev iz celotnega postopka v posamezni zadevi ter navesti okoliščine, zaradi katerih po njegovem mnenju obstaja kakšen razlog za izločitev.

Če član oceni, da bi lahko njegovo sodelovanje pri obravnavi v konkretni zadevi v očeh zunanjega opazovalca lahko predstavljajo (pa čeprav po njegovem mnenju neutemeljen) videz nasprotja interesov in obremenilo razpravo z etičnimi vprašanji, mora te okoliščine razkriti ostalim članom in jim prepustiti odločitev o izločitvi iz razprave in morebitnega odločanja.

Člana strokovne skupine v primeru dlje časa trajajočega videza nasprotja interesov direktor SNG Maribor razreši.


5. člen
Ta poslovnik stopi v veljavo z dnem sprejetja.

Za njegovo tolmačenje sta pristojna umetniški direktor Festivala Borštnikovo srečanje ter direktor SNG Maribor.
 

Prenesi datoteke