Pravilnik o pogojih sodelovanja


V skladu z 11. členom Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda SNG Maribor (Uradni list RS, št. 97/21) in 35. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) direktor SNG Maribor sprejme 

Pravilnik o pogojih sodelovanja na Festivalu Borštnikovo srečanje

  1. Ta Pravilnik ureja pogoje in način sodelovanja gostujočih producentov na Festivalu Borštnikovo srečanje (v nadaljevanju FBS), pri čemer se upošteva temeljno načelo, da je sodelovanje gostujočih producentov na FBS v obojestranskem interesu.
  2. FBS pisno obvesti producente, katerih uprizoritve so izbrane v tekmovalni program, najkasneje do 25. januarja. Producent pisno potrdi svojo udeležbo v okviru tekmovalnega programa FBS najkasneje do 3. februarja. Če producent svoje udeležbe ne potrdi pravočasno, se smatra, da odstopa od udeležbe v tekmovalnem programu na FBS.
  3. FBS obvesti producente, katerih uprizoritve so izbrane v spremljevalni program, najkasneje do 20. februarja. Producent pisno potrdi svojo udeležbo v okviru spremljevalnega programa FBS najkasneje do 28. februarja. Če producent svoje udeležbe ne potrdi pravočasno, se smatra, da odstopa od udeležbe v spremljevalnem programu na FBS.
  4. FBS in producenti izbranih uprizoritev uskladijo termine, lokacije, tehnično opremo, stroškovne in druge pogoje sodelovanja najkasneje do 10. februarja za tekmovalni in najkasneje do 8. marca za spremljevalni program. Producenti v največji možni meri upoštevajo terminske, prostorske, tehnične in ostale logistične parametre FBS. Če med FBS in producentom ni mogoče uskladiti pomembnih okoliščin udeležbe iz te točke Pravilnika (prizorišče, tehnična oprema, stroški, terminski plan ipd.), se šteje, da udeležba producenta na ni mogoča in jo FBS ali producent lahko odpovesta, vključno z uprizoritvami, ki so izbrane v tekmovalni program.
  5. Ker je sodelovanje producenta na FBS v obojestranskem interesu, krijeta stroške gostovanja FBS in producent. FBS producentu refundira del stroškov, ki nastanejo z udeležbo na FBS, v obliki pavšalnega odkupa predstave.
  6. Višina pavšalnega odkupa je določena na podlagi povprečja upravičenih stroškov gostovanj (pet razredov: 1-4 nastopajoči, 5-9 nastopajočih, 10-15 nastopajočih, 16-21 nastopajočih, nad 22 nastopajočih) ter razpoložljivih sredstev FBS. Poleg pavšalnega odkupa FBS krije tudi stroške prenočišča, če so nočitve nujno potrebne za izvedbo gostovanja, po predhodni uskladitvi in potrditvi poimenske liste s strani FBS. Dejanske vrednosti pavšalnih odkupov predstave so za vsako leto določene s sklepom, v odvisnosti od razpoložljivih sredstev za izvedbo FBS. Razliko med stroški gostovanja in višino festivalskega pavšalnega odkupa krije producent. FBS si pridržuje pravico, da v primeru posebej zahtevnih okoliščin gostovanja na podlagi verodostojnih dokazil s producentom uskladi višino odkupa, ki ni določena s sklepom.
  7. FBS in producent na podlagi usklajenih terminskih, lokacijskih in logističnih parametrov skleneta pogodbo o udeležbi na FBS. Če producent ne vrne podpisane pogodbe najkasneje v 8 dneh od prejema, se smatra, da je nepreklicno odstopil od udeležbe na FBS.
  8. Če producent enostransko odstopi od pogodbe, je dolžan FBS povrniti morebitno nastale dodatne stroške.

Maribor, 5. januar 2023


Danilo Rošker
direktor SNG Maribor