Pravilnik o delovanju FBS

V skladu z 11. členom Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda SNG Maribor (Uradni list RS, št. 97/21) in 35. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) direktor SNG Maribor po predhodnem soglasju sveta zavoda sprejme

PRAVILNIK O DELOVANJU FESTIVALA BORŠTNIKOVO SREČANJE


Ta pravilnik določa poslanstvo, delovanje, organizacijo, organe, izvedbo, programsko zasnovo, žirije in nagrade gledališkega Festivala Borštnikovo srečanje (v nadaljevanju: FBS).


1.  člen
Poslanstvo festivala
FBS je osrednji slovenski nacionalni gledališki festival, ki se umešča v delovanje in spodbuja estetski razvoj slovenskega gledališča. Poteka vsako leto v Slovenskem narodnem gledališču Maribor (v nadaljevanju: SNG Maribor) in na drugih lokacijah.

Na FBS z uprizoritveno produkcijo sodelujejo javni zavodi s področja uprizoritvenih umetnosti, nevladne organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, Slovensko stalno gledališče Trst, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, vabljeni producenti ter strokovne in druge sorodne institucije iz tujine.

FBS ima naslednje cilje:
•  izbrati in predstaviti najboljše dosežke pretekle slovenske gledališke sezone,
•  promovirati in popularizirati gledališko ustvarjalnost doma in v tujini,
•  nagrajevati gledališke ustvarjalce in njihove stvaritve,
•  spodbujati kakovost in profesionalno raven slovenske gledališke ustvarjalnosti,
•  omogočati pretok informacij in izmenjave uprizoritev,
•  predstaviti tujo gledališko ustvarjalnost,
•  spodbujati raznolikost in hkrati povezanost gledališkega prostora ter izraza.


2.  člen
Organizacija in financiranje FBS
Nosilec, organizator in izvajalec FBS je SNG Maribor, FBS samostojno programsko vodi pomočnik direktorja za področje FBS, pri katerem ne sme obstajati razlog za konflikt interesov.

Ministrstvo, pristojno za kulturo, in Mestna občina Maribor pri izvedbi FBS dolgoročno sodelujeta na podlagi sklenjenega medsebojnega dogovora.

FBS sofinancirata ministrstvo, pristojno za kulturo, in Mestna občina Maribor na podlagi vsakoletne pogodbe v skladu z dogovorom iz prejšnjega odstavka.
 
3.  člen
Organi in delovanje FBS
Organi FBS so pomočnik direktorja SNG Maribor za področje FBS, ki uporablja naziv umetniški direktor FBS, strokovna skupina FBS, ki je posvetovalno telo umetniškega direktorja FBS, in selektor tekmovalnega programa FBS.

Umetniški direktor FBS
Način imenovanja, trajanja in prenehanja mandata ter naloge in pristojnosti umetniškega direktorja FBS določa Sklep o ustanovitvi javnega zavoda SNG Maribor.

Strokovna skupina FBS
Strokovno skupina FBS sestavlja sedem članov, ki jih imenuje direktor SNG Maribor:
-  predstavnik na predlog ustanovitelja,
-  predstavnik na predlog Mestne občine Maribor,
-  trije predstavniki na predlog kolegija direktorjev javnih zavodov s področja uprizoritvenih umetnosti,
-  predstavnik na predlog AGRFT,
-  predstavnik nevladnih producentov s področja uprizoritvenih umetnosti.

Predlagatelji morajo predlagati člane najkasneje v 30 dneh po prejemu poziva, sicer jih direktor lahko imenuje brez njihovega predloga. Predstavnika nevladnih producentov s področja uprizoritvenih umetnosti direktor SNG Maribor imenuje po predhodno izvedenem javnem pozivu za sodelovanje, ki se objavi na spletni strani FBS. Če je javni poziv neuspešen (ni prijav ali ni izbran nihče od prijavljenih kandidatov), lahko direktor predstavnika nevladnih producentov imenuje na podlagi neposrednega povabila. 

Strokovna skupina FBS poda mnenje k predlogu umetniškega direktorja FBS za selektorja in člane strokovnih žirij FBS ter razpravlja in umetniškemu direktorju FBS svetuje o drugih, za FBS pomembnih vprašanjih.

Selektor tekmovalnega programa FBS
Selektorja tekmovalnega programa FBS predlaga in na podlagi predhodnega mnenja strokovne skupine FBS imenuje umetniški direktor FBS. Pred imenovanjem selektorja umetniški direktor FBS pridobi predhodno pisno soglasje kandidata. Selektor mora biti izbran izmed strokovnjakov s področja uprizoritvenih umetnosti in sorodnih dejavnosti. Pri imenovanju se umetniški direktor FBS izogiba morebitnega nasprotja interesov pri kandidatih za selektorja.

Z izborom tekmovalnega programa mora selektor zasledovati estetsko pluralnost, odprtost in širino mišljenja ter toleranco do različnih gledaliških oblik in uprizoritvenih praks in je v skladu z navedenim v celoti odgovoren za izbor tekmovalnega programa FBS ter je pri svojih odločitvah avtonomen.

Selektor ima enoletni mandat, ki se lahko ponovi, vendar zaporedoma največ enkrat. Umetniški direktor FBS imenuje selektorja za naslednje leto najkasneje do 31. decembra.

Selektor izbira tekmovalni program in ga predloži umetniškemu direktorju FBS najpozneje do 10. januarja v letu, ko poteka festival, pri izboru pa obvezno upošteva vse premierne uprizoritve, uprizorjene med 1. januarjem in 31. decembrom v prejšnjem letu.

Selektor si je dolžan ogledati celotno produkcijo posamezne sezone, javni zavodi pa so mu to dolžni omogočiti. Izjemoma lahko selektor v tekmovalni program izbere največ eno uprizoritev, ki ni bila premierno uprizorjena v obdobju aktualnega izbora, pač pa v obdobju največ 12 mesecev pred pričetkom obdobja aktualnega izbora in še ni bila uvrščena v tekmovalni program FBS.
Producenti gledaliških predstav so umetniškemu direktorju FBS in selektorju tekmovalnega programa dolžni zagotoviti vstopnico in gledališki list za predstave, ki si jih želita ogledati.

Če ogled predstave ni mogoč, producent zagotovi dostop do posnetka uprizoritve. Če selektor svojega dela ne more več opravljati (zaradi bolezni, višje sile, osebnih razlogov ipd.), umetniški direktor FBS po enakem postopku imenuje nadomestnega selektorja, ki nadaljuje in zaključi izbor tekmovalnega programa, pri čemer lahko nadomestni selektor upošteva tudi sorazmerni del izbora, ki ga pripravi prvotno imenovani selektor. Če imenovanje nadomestnega selektorja ni mogoče ali ni smiselno, naloge selektorja tekmovalnega programa prevzame umetniški direktor FBS.

4.  člen
Izvedba FBS
FBS praviloma poteka vsako leto v mesecu maju in/ali juniju, natančni časovni okvir izvedbe festivala je za vsako leto določen v skladu s programom dela in s sprejetim finančnim načrtom SNG Maribor.

SNG Maribor je skladno s svojimi kapacitetami in zmožnostmi (tehničnimi, kadrovskimi, prostorskimi) dolžno zagotavljati celovito podporo za kakovostno in nemoteno izvedbo festivala. Osrednje festivalsko prizorišče so odri in drugi prireditveni prostori v SNG Maribor, del festivalskega programa se lahko izvaja tudi na drugih lokacijah. Zaradi preglednega poslovanja SNG Maribor vodi ločeno finančno računovodstvo OE Boršnikovo srečanje.

5.  člen
Programska zasnova FBS
FBS sestavljajo tekmovalni program ter spremljevalni program.

Tekmovalni program FBS
Osrednji del FBS je izbor predstav v tekmovalnem programu, v katerega se lahko uvrstijo dramske in postdramske uprizoritve profesionalne produkcije za odrasle. Število predstav v tekmovalnem programu FBS je praviloma omejeno na največ 12, razen v primeru posebnih okoliščin (višja sila, epidemija ipd.), ko omejitveni razpon določi umetniški direktor FBS. V tekmovalni program selektor lahko uvrsti več uprizoritev enega producenta.

Spremljevalni program 
Spremljevalni program oblikuje umetniški direktor FBS. Lahko je sestavljen iz uprizoritev slovenskih in tujih producentov, lahko vključuje različne programske sklope, zlasti na področjih strokovnega diskurza na področju uprizoritvenih in kulturnih praks in politik, promocije gostovanj slovenskih gledaliških uprizoritev v tujini, kulturno-umetnostne vzgoje ter promocije gledališke ustvarjalnosti med mladimi, promocije strokovne literature, soočanja slovenskega kulturnega prostora s tujo gledališko produkcijo ter na področjih vključenosti, trajnostnega razvoja, socialne aktivacije ipd.

Medsebojne obveznosti FBS in producentov, ki sodelujejo v programih FBS, ureja Pravilnik o pogojih sodelovanja na FBS.

6.  člen
Nagrade FBS
FBS podeljuje nagrade v različnih kategorijah za predstave, uvrščene v tekmovalni program, in nagrado za igralsko ustvarjalnost Borštnikov prstan.

Nagrade FBS (podeljujejo se za predstave v tekmovalnem programu)
-  Velika Borštnikova nagrada za najboljšo predstavo,
-  Borštnikova nagrada za režijo,
-  najmanj dve in največ štiri Borštnikove nagrade za igro (podeli se posamezniku za vrhunski dosežek na področju igre),
-  Borštnikova nagrada za mladega igralca ali igralko (podeli se lahko posamezniku, ki v letu podelitve še ni dopolnil 31 let),
-  štiri Borštnikove nagrade za druge dosežke, od tega tri za dosežke na področjih scenografije, kostumografije, oblikovanja svetlobe, koreografije, maske itd. (največ ena za vsako področje), in ena za dosežke na področjih dramaturgije, dramatizacije, jezikovne priredbe, lektorskega dosežka ali prevoda,
-  Borštnikova nagrada za posebni dosežek po presoji žirije.

Vse predstave v tekmovalnem programu enakopravno kandidirajo za vse nagrade. Žiriji ni treba podeliti vseh nagrad FBS. Žirija svoje odločitve utemelji v pisni obliki.

Nagrade FBS so lahko tudi denarne, pri čemer višino nagrade na predlog umetniškega direktorja FBS določi direktor SNG Maribor.

Borštnikov prstan
Borštnikov prstan je najvišja nagrada za igralsko umetnost v Republiki Sloveniji. Prejmejo ga lahko ustvarjalci, ki so z vrhunskimi umetniškimi dosežki na področju igre ali s celovitim igralskim ustvarjalnim opusom trajno obogatili slovenski gledališki prostor. Nagrado prejmeta izmenično igralka oziroma igralec. Nagrajenec lahko Borštnikov prstan prejme le enkrat. Borštnikov prstan je izdelan iz zlata v posebni oblikovalski izvedbi, katere osnovni simbol je logotip FBS.

FBS vsako leto objavi javni poziv za zbiranje nominacij za podelitev Borštnikovega prstana. Nominacija mora vsebovati tudi vsebinsko obrazložitev in podatke o nominirancu in predlagatelju, podajo jo lahko tudi člani žirije za podelitev Borštnikovega prstana. Kandidat za nagrado ne more biti nominiran posthumno.

7.  člen
Žirije FBS
Nagrade FBS podeljujeta:
•  strokovna žirija za nagrade FBS;
•  žirija za podelitev Borštnikovega prstana.

Strokovna žirija za nagrade FBS
Strokovna žirija za nagrade FBS šteje pet članov, ki so praviloma slovenski in/ali tuji strokovnjaki s področja uprizoritvenih umetnosti oziroma kulture. Delo strokovne žirije FBS je avtonomno. Strokovna žirija odda pisno poročilo o svojih odločitvah umetniškemu direktorju FBS. Po svoji strokovni presoji lahko katere od nagrad ne podeli. Posamezniki, pri katerih bi lahko prišlo do nasprotij interesov, ne morejo biti člani žirije. Člane strokovne žirije FBS na podlagi predhodnega mnenja strokovne skupine FBS imenuje umetniški direktor FBS. Člane strokovne žirije za nagrade FBS lahko umetniškemu direktorju FBS v imenovanje predlaga tudi strokovna skupina FBS.

Mandat strokovne žirije za nagrade FBS traja eno leto in se lahko ponovi. Na prvi seji člani strokovne žirije med sabo izvolijo predsednika.

Žirija za podelitev Borštnikovega prstana
Žirija za podelitev Borštnikovega prstana šteje pet članov, od tega je en član prejemnik Borštnikovega prstana, štirje pa strokovnjaki s področja uprizoritvenih umetnosti oziroma kulture. Član žirije za podelitev Borštnikovega prstana je tudi umetniški direktor FBS. Delo žirije je avtonomno. Žirija za podelitev Borštnikovega prstana pripravi pisno poročilo o svoji odločitvi.

Žirijo za podelitev Borštnikovega prstana na podlagi predhodnega mnenja strokovne skupine FBS imenuje umetniški direktor FBS. Člane te žirije lahko umetniškemu direktorju FBS v imenovanje
predlaga tudi strokovna skupina FBS. Mandat žirije za podelitev Borštnikovega prstana traja eno leto in se lahko ponovi.

Posamezniki, pri katerih bi lahko prišlo do nasprotij interesov, ne morejo biti člani žirij.

8. člen
Član strokovne skupine se je dolžan aktivno izogibati morebitnemu nasprotju interesov in ne sme sodelovati pri obravnavi zadev, na katere je kakorkoli poslovno ali osebno vezan, pa tudi izogibati se drugih okoliščin, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.

Član strokovne skupine mora delovati proaktivno transparentno in direktorju SNG Maribor ali umetniškemu direktorju FBS podati predlog za izločitev iz celotnega postopka v posamezni zadevi, če njegovem mnenju obstaja kakršenkoli razlog za izločitev, ter navesti okoliščine, zaradi katerih po
njegovem mnenju obstaja razlog za izločitev.

Če član strokovne skupine oceni, da bi njegovo sodelovanje pri obravnavi v konkretni zadevi v očeh
zunanjega opazovalca lahko predstavljalo (pa čeprav po njegovem mnenju neutemeljen) videz nasprotja interesov in obremenilo razpravo z etičnimi vprašanji, mora te okoliščine razkriti ostalim članom in jim prepustiti odločitev o izločitvi iz razprave in morebitnega odločanja.


9. člen
Prehodne in končne določbe
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejetju.

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o delovanju festivala Borštnikovo srečanje, ki je bil sprejet dne 25. februarja 2022. 

Mandati članov strokovne skupine FBS ostanejo veljavni, strokovna skupina FBS se razširi z dvema članoma.

Pobudo za dopolnitev ali spremembo tega pravilnika lahko poda strokovna skupina FBS, umetniški direktor FBS, ustanovitelj in Mestna občina Maribor. Za uveljavitev sprememb in dopolnitev tega pravilnika velja enak postopek kot za njegov sprejem.


Maribor, 16. 11. 2022

Danilo Rošker,
direktor SNG Maribor

Prenesi datoteke