Festival Borštnikovo srečanje

54. Festival Borštnikovo srečanje

14.—27. oktober 2019 | Maribor, Slovenija

Skok na vsebino // Skok na meni

Festival Borštnikovo srečanje - Uvodna stran

54. Festival Borštnikovo srečanje


Pravilnik o delovanju FBS

Na podlagi 13. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda SNG Maribor (Uradni list RS št. 46/2003, 68/2003, 98/2008, 59/2010 in 33/17), 35. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), na predlog pomočnika direktorja za področje Borštnikovega srečanja in po predhodnem mnenju strokovne skupine je direktor SNG Maribor sprejel 

PRAVILNIK O DELOVANJU FESTIVALA BORŠTNIKOVO SREČANJE

VSEBINA

1. POSLANSTVO FESTIVALA BORŠTNIKOVO SREČANJE

2. PRAVNOFORMALNA UREDITEV FBS
2.1 Organi FBS
2.1.1 Pomočnik direktorja za področje FBS
2.1.2 Strokovna skupina pomočnika direktorja za področje FBS
2.1.3 Selektor

3. PROGRAM FBS
3.1 Tekmovalni program
3.2 Spremljevalni program

4. ŽIRIJE
4.1 Strokovna žirija tekmovalnega programa
4.2 Žirija za podelitev Borštnikovega prstana

5. NAGRADE

6. KONČNE DOLOČBE

1 POSLANSTVO FESTIVALA BORŠTNIKOVO SREČANJE

Festival Borštnikovo srečanje (v nadaljevanju FBS) poteka vsako leto v drugi polovici oktobra v Slovenskem narodnem gledališču Maribor in na drugih prizoriščih v Mariboru in okolici. Na FBS z dramsko, postdramsko in sodobno uprizoritvenoprodukcijo za odrasle sodelujejo poklicne institucije, nevladne organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, SSG Trst, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo ter vabljeni producenti ter strokovne in druge sorodne institucije iz tujine.

FBS je festival tekmovalnega značaja, ki ima naslednje cilje:

 • izbrati in predstaviti najboljše dosežke pretekle slovenske gledališke sezone,
 • promovirati in popularizirati gledališko ustvarjalnost pri vseh starostnih skupinah občinstva, doma in v tujini,
 • nagrajevati gledališke ustvarjalce in njihove stvaritve,
 • spodbujati kakovost in profesionalno raven slovenske gledališke ustvarjalnosti,
 • omogočati pretok informacij in izmenjave predstav,
 • predstaviti tujo gledališko ustvarjalnost,
 • spodbujati raznolikost in hkrati povezanost gledališkega prostora in izraza.

 

2 PRAVNOFORMALNA UREDITEV

Pravnoformalno ureditev FBS urejata Sklep o ustanovitvi javnega zavoda SNG Maribor in ta pravilnik.

Organizator FBS je SNG Maribor, ki zagotavlja podporo za kakovostno in nemoteno izvedbo FBS, ki ga samostojno programsko vodi pomočnik direktorja za FBS. Zaradi preglednega poslovanja SNG Maribor vodi ločeno finančno računovodstvo OE Boršnikovo srečanje.

Ministrstvo, pristojno za kulturo, in Mestna občina Maribor pri izvedbi FBS dolgoročno sodelujeta na podlagi sklenjenega medsebojnega dogovora.

FBS financirata ministrstvo, pristojno za kulturo, in Mestna občina Maribor na podlagi vsakoletne pogodbe v skladu z dogovorom iz prejšnjega odstavka.

2.1 Organi FBS

Organi FBS so pomočnik direktorja za področje FBS, ki uporablja naziv umetniški direktor FBS, strokovna skupina FBS in selektor tekmovalnega programa FBS.

2.1.1 Pomočnik direktorja za področje FBS

Način imenovanja, trajanja in prenehanja mandata ter naloge in obveznosti pomočnika direktorja za področje FBS določa Sklep o ustanovitvi javnega zavoda SNG Maribor.

2.1.2 Strokovna skupina pomočnika direktorja FBS

Način imenovanja, trajanja in prenehanja mandata ter naloge in obveznosti strokovne skupine določa Sklep o ustanovitvi javnega zavoda SNG Maribor.

2.1.3 Selektor tekmovalnega programa FBS

Selektorja tekmovalnega programa FBS po predhodnem mnenju strokovne skupine imenuje pomočnik direktorja za področje FBS. Pred imenovanjem selektorja pomočnik direktorja za področje FBS pridobi predhodno pisno soglasje kandidata.

Selektor ima enoletni mandat, ta se lahko ponovi, vendar zaporedoma največ enkrat.

Pomočnik direktorja za področje FBS imenuje novega selektorja najkasneje do 15. avgusta.

Selektor mora biti izbran izmed strokovnjakov s področja uprizoritvenih umetnosti in sorodnih dejavnosti.

Pri izboru selektorja pomočnik direktorja za področje FBS upošteva morebitno nasprotje interesov pri kandidatih za selektorja.

Selektor mora z izborom tekmovalnega programa izpričevati estetsko pluralnost, odprtost in širino mišljenja ter toleranco do različnih gledaliških oblik in uprizoritvenih praks.

Selektor je v celoti odgovoren za izbor tekmovalnega programa festivala in je pri svojih odločitvah avtonomen.

Selektor izbira tekmovalni program in ga predloži pomočniku direktorja za področje FBS najkasneje do 5. junija vsako leto, pri izboru pa obvezno upošteva vse premierne uprizoritve tekoče gledališke sezone, uprizorjene od 1. junija prejšnjega leta do 31. maja tekočega leta.

Producenti, ki želijo sodelovati na FBS, so umetniškemu direktorju in selektorju FBS dolžni zagotoviti vstopnico in gledališki list za predstave, ki si jih želita ogledati. Če ogled predstave ni mogoč, producentzagotovi dostop do posnetka uprizoritve.

 

3 PROGRAM FBS

FBS ima tekmovalni in spremljevalni program.

3.1 Tekmovalni program

Tekmovalni program izbere selektor. Število tekmovalnih predstav je omejeno na najmanj 8 in največ 12.

Selektor v tekmovalni program uvrsti uprizoritve, ki:

 • ustrezajo smernicam in izpolnjujejo pogoje, določene s tem pravilnikom,
 • so praviloma igrane v slovenskem jeziku oziroma imajo druge lastnosti, zaradi katerih so pomembno povezane s slovenskim gledališkim prostorom.

3.2 Spremljevalni program

Spremljevalni program samostojno oblikuje pomočnik direktorja za področje FBS. Z namenom doseganja razvojnih strategij in ciljev FBS lahko pomočnik direktorja za področje FBS v okviru spremljevalnega programa oblikuje več programskih sklopov, zlasti na področjih promocije gostovanj slovenskih gledaliških uprizoritev v tujini, promocije gledališke ustvarjalnosti med mladimi, promocije strokovne literature, soočanja slovenskega kulturnega prostora s tujo gledališko produkcijo ter na področju refleksije uprizoritvenih in kulturnih praks ter politik.

FBS v skladu s finančnimi možnostmi lahko nastopa kot producent ali koproducent v mednarodnih projektih, vključno s projekti, ki jih financirata Evropska komisija ali Republika Slovenija is sredstev kohezijske politike.

Medsebojne obveznosti FBS ter producentov, ki sodelujejo v programih FBS, ureja Pravilnik o pogojih sodelovanja na FBS.

 

4 ŽIRIJE

Za ocenjevanje tekmovalnega programa, za podelitev Borštnikovih nagrad in Borštnikovega prstana ima FBS naslednji žiriji:

 • strokovno žirijo tekmovalnega programa
 • žirijo za podelitev Borštnikovega prstana

4.1 Strokovna žirija tekmovalnega programa

Strokovna žirija tekmovalnega programa FBS za podelitev nagrad šteje pet članov, od tega najmanj eden iz mednarodnega gledališkega prostora. Člani žirije so praviloma strokovnjaki s področja uprizoritvenih umetnosti oz. kulture. Sestava žirije naj izpričuje estetsko pluralnost. Delo strokovne žirije tekmovalnega programa je avtonomno. Strokovna žirija odda pisno poročilo o svojih odločitvah pomočniku direktorja za področje FBS. Strokovna žirija tekmovalnega programa lahko po svoji strokovni presoji katere od nagrad, navedenih v točki 5, ne podeli.

Posamezniki, pri katerih bi lahko prišlo do nasprotij interesov, ne morejo biti člani žirije.

Člane strokovne žirije tekmovalnega programa po predhodnem mnenju strokovne skupine imenuje pomočnik direktorja za področje FBS.

Mandat strokovne žirije tekmovalnega programa traja eno leto in se lahko ponovi. Na prvi seji člani strokovne žirije izvolijo predsednika.

4.2 Žirija za podelitev Borštnikovega prstana

Žirija za podelitev Borštnikovega prstana šteje pet članov, od tega je en član pomočnik direktorja za področje FBS, en član je eden od dobitnikov Borštnikovega prstana in trije strokovnjaki s področja uprizoritvenih umetnosti oz. kulture. Delo žirije za podelitev Borštnikovega prstana je avtonomno. Žirija za podelitev Borštnikovega prstana odda pisno poročilo o svoji odločitvi pomočniku direktorja za področje FBS.

Posamezniki, pri katerih bi lahko prišlo do nasprotij interesov, ne morejo biti člani žirije.

Člane žirije za podelitev Borštnikovega prstana po predhodnem mnenju strokovne skupine imenuje pomočnik direktorja za področje FBS.

Mandat žirije za podelitev Borštnikovega prstana traja eno leto in se lahko ponovi.

 

5 NAGRADE

Na FBS se podelijo naslednje nagrade:

 •  Borštnikov prstan

Borštnikov prstan prejmejo ustvarjalci, ki so z vrhunskimi umetniškimi dosežki ali s svojim življenjskim opusom trajno obogatili slovenski gledališki prostor.

Nagrado prejmeta izmenično igralka oziroma igralec.

FBS vsako leto objavi javni poziv za zbiranje predlogov nominacij za podelitev Borštnikovega prstana.

Nominacije za podelitev Borštnikovega prstana lahko podajo posamezniki in institucije ter nevladne organizacije s področja uprizoritvenih umetnosti. Nominacije lahko podajo tudi člani žirije za podelitev Borštnikovega prstana. Nominacija mora vsebovati tudi vsebinsko obrazložitev in vse podatke o nominirancu in predlagatelju.

Predlagatelji ne morejo predlagati posmrtne nagrade.

Nagrajenec lahko Borštnikov prstan prejme le enkrat.

Borštnikov prstan je izdelan iz zlata v posebni oblikovalski izvedbi, katere osnovni simbol je logotip FBS.

 • Velika Borštnikova nagrada za najboljšo uprizoritev
 • Borštnikova nagrada za režijo (Podeli se za najboljšo režijo predstave.)
 • Najmanj dve in največ štiri Borštnikove nagrade za igro (Podeli se posamezniku za vrhunski dosežek na področju igre.)
 • Borštnikova nagrada za mladega igralca ali igralko (Podeli se posamezniku do dopolnjenega 30. leta starosti.)
 • Štiri Borštnikove nagrade za druge dosežke:

Tri nagrade se podelijo za dosežke na področjih scenografije, kostumografije, oblikovanja svetlobe, koreografije, maske itd., največ ena za vsako področje.

Ena nagrada se podeli za dosežke na področjih dramaturgije, izvirne dramatike, dramatizacije ali prevoda.

 • Dve Borštnikovi nagradi po presoji žirije:

Strokovna žirija tekmovalnega programa lahko podeli do dve Borštnikovi nagradi za posebni dosežek po lastni presoji.

Vse tekmovalne predstave enakopravno kandidirajo za vse nagrade po presoji strokovne žirije tekmovalnega programa FBS. Borštnikove nagrade od točke 5.3 do vključno točke 5.7 lahko vključujejo tudi denarno nagrado, skladno s finančnimi možnostmi FBS, višino denarne nagrade določi pomočnik direktorja za področje FBS.

 

6 KONČNE DOLOČBE

Pobudo za dopolnitev ali spremembo pravilnika lahko poda član strokovne skupine ali pomočnik direktorja za področje FBS. Za uveljavitev sprememb in dopolnitev tega pravilnika velja enak postopek kot za njegov sprejem.

Strokovna skupina FBS je soglasje k Pravilniku o delovanju FBS podala 29. marca 2019.

 

Maribor, 1. april 2019

 

Aleš Novak
Pomočnik direktorja za področje FBS     

Danilo Rošker
Direktor SNG Maribor

Prenesi datoteke


Iskalnik

Naša spletna stran uporablja piškotke s pomočjo katerih omogoča uporabo vtičnikov družbenih medijev, izboljšuje in prilagaja uporabniško izkušnjo ter analizira promet. Potrdite, da se strinjate z njihovo uporabo.

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Kaj so piškotki?

Piškotki (angleško cookies) so kratke tekstovne datoteke, ki se lahko razpošiljajo in shranijo na vašem računalniku, pametnem telefonu ali kateri koli drugi napravi, ki dostopa do spletnih strani po internetu. Piškotke lahko uporabimo pri zbiranju informacij o načinu, kako uporabljate neko spletno stran, in posledično pri prilagajanju vsebin spletne strani ob vašem naslednjem obisku, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša. V piškotku je običajno zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče neko spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Uporaba piškotkov na spletu ni nič novega. Več informacij o piškotkih lahko najdete na spletni strani www.aboutcookies.org, kjer so tudi navodila, kako jih pobrišete.

Vrste piškotkov

Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotkov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, varnost ...).

Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke o tem, kaj uporabniki delajo na spletni strani, z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, po katerih bi lahko identificirali uporabnika.

Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (uporabniško ime, jezik, regijo ...) ter zagotavlja napredne, uporabniku prilagojene funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim dejanjem na spletni strani.

Piškotki za usmerjanje

Piškotki za usmerjanje so povezani s storitvami tretjih oseb (npr. oglaševalska in družabna omrežja), na primer gumba "Všečkaj" in "Deli z ostalimi". Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim dejanjem na spletu. Te piškotke urejajo in gostijo tretje osebe.

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Ime piškotka Avtor Opis
borstnikovo_frontend Festival Borštnikovo srečanje Sejni piškotek, ki spremlja vašo dejavnost na spletni strani – brez tega piškotka bi vas vsaka podstran obravnavala kot novega obiskovalca. Nujen je za normalno delovanje spletne trgovine.
bcms_cookie_accepted
bcms_cookie_declined
Festival Borštnikovo srečanje Ta piškotka beležita vašo izbiro glede uporabe piškotkov na naši spletni strani.
_pk_ref
_pk_cvar
_pk_id
_pk_ses
...
Matomo Merjenje obiskanosti spletne strani z orodjem Matomo (ex Piwik).
Matomo politika zasebnosti / Onemogočite sledenje Matomo (opt-out)
di
dt
psc
uid
uit
uvc
siteaud
ana_svc
atuvc
user_token
AddThis Te piškotke nastavi vtičnik za delitev z družabnimi omrežji podjetja AddThis.
AddThis politika zasebnosti / Onemogočite sledenje AddThis (opt-out)
c_user
s
xs
presence
datr
ft
lu
sub
lsd
reg_ext_ref
reg_fb_gate
reg_fb_ref
wb
act
_e_3qqF_0
wd
p
Facebook Te piškotke nastavi Facebookov vtičnik.
Facebook piškotki in podobne tehnologije
__utma
__utmz
SID
LOGIN_INFO
use_hotbox
PREF
SSID
HSID
watched_video_id_list
demographics
VISITOR_INFO1_LIVE
YouTube Te piškotke nastavi videopredvajalnik YouTube.
Vrste piškotkov, ki jih uporablja Google
_ga
__utma
__utmb
__utmc
__utmv
__utmz
SC
PREF
HSID
SSID
APISID
SAPISID
SNID
NID
GoogleAccountsLocale_session
AnalyticsUserLocale
GAPS
Google Maps Te piškotke nastavi zemljevid Google Maps.
Vrste piškotkov, ki jih uporablja Google

Nadzor piškotkov

Shranjevanje in upravljanje piškotkov je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik. Brskalnik lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko tudi enostavno izbrišete – za več informacij obiščite spletno stran www.aboutcookies.org. Vašo odločitev glede uporabe piškotkov na tej spletni strani vedno lahko spremenite s klikom na povezavo Piškotki.

Upravljalec piškotkov

Festival Borštnikovo srečanje.