Nika Škof

Zgodbe, ki si jih pripovedujemo: spreminjanje samonaracije dolgotrajno brezposelnih udeležencev BPSA

Predstavitev projekta

Predstavitev traja 30 minut. 
 
Borštnikov program socialne aktivacije (BPSA), ki ga financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad, je inovativen program podpore posameznikom, v prvi vrsti dolgotrajno brezposelnim in/ali družbeno deprivilegiranim, da si z ustvarjalnostjo in kulturnim sodelovanjem izboljšajo položaj in okrepijo vključenost na trg dela. Raziskave kažejo visoke potrebe po kreativnih posameznikih, ki znajo najti inovativne rešitve, delati v skupinah, spretno komunicirati in prisluhniti zahtevam nenehno spreminjajočega se delovnega okolja. Čeprav je program celosten in udeležencem nudi različna znanja, poudarja kulturno izobraževanje in kreativnost kot temeljni spretnosti na trgu dela, spretnosti, ki ju je mogoče razviti in vaditi. Skozi različne kreativne delavnice si udeleženci BPSA pridobijo boljše spretnosti sporazumevanja, samospoznavanja, izražanja, samozavedanja, kritičnega mišljenja, samozavesti in pogosto spremenijo samonaracijo. S tem so ustrezno podprti pri iskanju zaposlitve, aktivnem sodelovanju v svojih lokalnih skupnostih ali pri nadaljnjem izobraževanju. Vse našteto jim omogoča, da premagajo socialno izključenost. Nika Škofpredstavlja cilje, primere in rezultate dela BPSA ter posreduje izkušnje sodelavcev pri delu z dolgotrajno brezposelnimi. 

Nika Škof je študirala sociologijo kulture in filozofijo v Ljubljani, Tübingenu in Sarajevu. Trenutno se izobražuje na Inštitutu za gestalt terapijo v Ljubljani GiTa. Kot strokovna sodelavka Borštnikovega programa socialne aktivacije, ki si s pomočjo ustvarjalnih procesov in delavnic prizadeva za opolnomočenje dolgotrajno brezposelnih, skupaj s sodelavci zagotavlja okolje, v katerem udeleženci spoznavajo svoje nove plati, se naučijo bolje izražati in se lahko uspešneje umestijo na trg dela.