Festival Borštnikovo srečanje

55. Festival Borštnikovo srečanje

12. – 25. oktober 2020 | Maribor, Slovenija

Skok na vsebino // Skok na meni

Festival Borštnikovo srečanje - Uvodna stran

55. Festival Borštnikovo srečanje


Predstavitev

Borštnikov program socialne aktivacije

Logo: Tia Senekovič
 

IZVAJALEC

Festival Borštnikovo srečanje je v svoji več kot petdeset let trajajoči zgodovini uresničil vizijo svojih ustanoviteljev, Republike Slovenije in Mestne občine Maribor, in postal ena najpomembnejših slovenskih gledaliških manifestacij, slavnostno praznovanje slovenske gledališke ustvarjalnosti, vse bolj tudi prostor mednarodnega povezovanja in promotor slovenskega gledališča v tujini. Razvija se v platformo, ki vključuje gledališke predstave slovenskih in tujih producentov, strokovni program in refleksijo, strokovna usposabljanja, spodbujanje povezovanja v mednarodnem prostoru, dopolnilne vsebine z drugih umetniških področij, dejavnosti za razvoj novih občinstev, za promocijo in popularizacijo gledališča ter družbeno angažirane dejavnosti, namenjene razvoju kompetenc skozi aplikacijo ustvarjalnih praks.

Ožjo izvedbeno ekipo BPSA sestavljajo:

 • Aleš Novak, umetniški direktor Festivala Borštnikovo srečanje, vodja projekta
 • Mojca Redjko, pomočnica vodje projekta za vsebino
 • Miha Marinč, pomočnik vodje projekta za finance

Člani projektne skupine smo sorodne projekte vodili že v preteklosti, med njimi Mladi za Borštnika, Borštnik za mlade; Prvi prizor: gledališče kot prostor učenja simbolnih jezikov;Vključujemo in aktiviramo!; Usposabljanje v okviru 53. Festivala Borštnikovo srečanje in druge.
 JAVNI RAZPIS

Operacija Borštnikov program socialne aktivacije je bila izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov socialne aktivacije, ki ga je izvedlo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Predmet javnega razpisa je bilo sofinanciranje 27 večletnih projektov, 18 v vzhodni in 9 v zahodni kohezijski regiji, ki izvajajo programe socialne aktivacije in zagotavljajo njihovo povezovanje z drugimi socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi.

Razpis je bil usmerjen v zagotavljanje kakovostnih programov socialne aktivacije, ki s svojimi ukrepi in aktivnostmi na celovit način prispevajo k reševanju problemov socialne izključenosti in tveganja revščine za udeležence ter k izboljšanju njihove zaposljivosti. 

Vrednost programa je 687.078,00 EUR.
 UDELEŽENCI

Borštnikov program socialne aktivacije je bil izbran v sklopu 1, namenjenem osebam, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje ali slovensko državljanstvo in so:

 • upravičenci/prejemniki denarne socialne pomoči ali
 • na podlagi Zakona o urejanju trga dela vpisane v evidenco brezposelnih oseb ali
 • na podlagi istega zakona vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive, ali
 • neaktivne osebe s kompleksno socialno problematiko
   


CILJI

Program si zastavlja naslednje cilje:

 • dostopne, raznolike in kakovostne vsebine socialne aktivacije, ki udeležencem zagotavljajo:
 • razvoj socialnih kompetenc
 • dvig funkcionalnih kompetenc za aktivno reševanje socialnih problematik
 • dvig motivacije in opolnomočenje za vstop na trg dela
 • dvig ali pridobitev delovnih kompetenc – uporabnih znanj, spretnosti in sposobnosti za izboljšanje možnosti vstopa na trg dela
 • okrepitev sodelovanja različnih deležnikov v lokalnem/regionalnem okolju, ki se aktivno ukvarjajo z udeleženci, npr. pristojnega centra za socialno delo,Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, nevladnih organizacij, izobraževalnih in zdravstvenih ustanov ter drugih deležnikov, pomembnih za prepoznavanje problematike in vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja, usposabljanja in izobraževanja oziroma neposredno na trg dela.
   


VSEBINA

Borštnikov program socialne aktivacije temelji na umetnosti in kulturi. Raziskave kažejo, da imata kultura in umetnost pomembne učinke na posameznikovo opolnomočenje in družbeno vključenost. Poročilo Unesca o kulturnih in kreativnih industrijah za leto 2013 recimo ugotavlja, da trg dela potrebuje ustvarjalne posameznike, ki lahko inovirajo, delajo v skupinah, komunicirajo in se prilagajajo spreminjajočim se okoljem in zahtevam. Prav umetnost priznava ustvarjalnost kot osnovno človekovo sposobnost, ki jo je treba trajno negovati. Šele kombinacija ustvarjalnih spretnosti in veščin na drugih področjih daje posamezniku samozavest in ga spodbuja k razvoju lastnih talentov. Ustvarjalne vsebine s ciljem razvoja najširših kompetenc izvajamo ob podpori vseh služb znotraj SNG Maribor in jih nadgrajujemo v partnerskem sodelovanju z okoli sedemdesetimi deležniki, ki predstavljajo svoje dejavnosti, področja dela, delovne procese, organizacijske in statusne posebnosti, vključujejo udeležence v praktični preizkus in jih mentorsko vodijo.
 POTEK

V triletni program socialne aktivacije se umešča pet zaokroženih izvedb, vsakič je vključenih 30 udeležencev, pol v Mariboru in pol v Slovenski Bistrici. Posamezna izvedba programa poteka osem mesecev v treh fazah:

 • Prva faza traja en mesec in je namenjena pripravam na izvajanje programa.
 • Druga osrednja faza traja šest mesecev, ko so v program vključeni udeleženci.
 • Tretja faza traja en mesec in je namenjena dodatnemu individualnemu delu z udeleženci po izhodu iz programa. Pri tem se tretja faza predhodnega in prva faza naslednjega programa prekrivata.

Druga faza je razdeljena na tri module:

Modul I

 • Uvodni modul traja 1 mesec. Skupinski del obsega najmanj 48 ur, in sicer 3-krat na teden po najmanj 4 ure dnevno, dodatno še vsaj 1 uro individualnega dela s posameznim udeležencem vsak teden.
 • Namenjen je navajanju na dnevno rutino, spodbujanju integracije udeležencev v socialno okolje preko dela in funkcioniranja v skupini, dvigu motivacije in spodbujanju osebne rasti.
 • Oblike in metode dela so vodeni pogovori v skupini, izvedba delavnic in predavanj, delo v manjših skupinah, socialne igre, igre vlog, treningi socialnih in komunikacijskih veščin, individualno delo z udeleženci ipd.
 • Vsebine:
  • vzpostavitev skupinske dinamike, npr. spoznavanje drugih in sebe, postavljanje pravil v skupini, vzpostavitev urnika in prilagoditev udeležencev nanj, vzpostavitev skupinske dinamike in vsakodnevne rutine skupine, družabne aktivnosti, delavnice na temo sprejemanja
  • motiviranje udeležencev in njihovo osebno rast, npr. motivacijske delavnice in delavnice za osebno rast, delavnice za krepitev samopodobe, vsebine s področja osebnih vrednot, zdrav življenjski slog, organizacija časa, obiski predstavnikov različnih organizacij in ustanov v lokalnem/regionalnem okolju (npr. zdravstveni domovi s preventivnimi zdravstvenimi programi in referenčnimi ambulantami, knjižnica, kulturne ustanove, športna in druga društva ipd.)
  • dvig socialnih kompetenc, trening asertivnosti, treningi timskega dela oz. sodelovanja v skupini, usmerjanje k prevzemanju odgovornosti in k aktivnem pristopu reševanja problemov, treningi komunikacijskih veščin, obvladovanje konfliktov, tehnike obvladovanja stresa, vloga čustev v vsakdanjem življenju, medosebni odnosi.
    

Modul II

 • Izvedbeni modul traja 4 mesece v obsegu najmanj 480 ur, in sicer najmanj 6 ur dnevno 5 dni v tednu skupinskega dela (skupno 30 ur na teden med ponedeljkom in petkom) in dodatno še najmanj 1 uro individualnega dela s posameznim udeležencem vsak teden. Večji delež programa obsega najmanj 288 ur praktičnega spoznavanja procesa dela v okviru delovnega/učnega projekta ali pri izbranih delodajalcih.
 • Namenjen je prepoznavanju in krepitvi potencialov, dvigu funkcionalnih kompetenc ter kompetenc za vstop na trg dela, spoznavanju trga dela in procesov dela pri izbranih delodajalcih.
 • Oblike in metode dela so vodeni pogovori v skupini, uporaba pripomočkov (testov, vprašalnikov) za oceno sposobnosti in interesov, izvedba delavnic in predavanj, spoznavanje procesa dela na način učenja skozi delo, individualno delo z udeleženci ipd.
 • Vsebine:
  • spoznavanje lokalnega trga dela, predstavitev možnosti opravljanja prostovoljnega dela, predstavitev potencialnih delodajalcev v lokalnem/regionalnem okolju, obiski predstavnikov različnih organizacij
  • dvig funkcionalnih kompetenc, npr. dvig finančne in računalniške pismenosti, dvig znanja soočanja s formalnostmi pri vstopanju na trg dela in pri uveljavljanju pravic iz socialnega in zdravstvenega zavarovanja
  • pridobitev kompetenc za vstop oz. približevanje trgu dela, npr. spoznavanje in vrednotenje lastnih kompetenc, določitev realnih in dosegljivih ciljev ter jasno načrtovanje aktivnosti za njihov doseg, osebna in poslovna urejenost, seznanitev z možnostmi nadaljevanja in dokončanja šolanja, delavnice poklicne orientacije (pregled prostih delovnih mest, priprava prošnje in ponudbe za zaposlitev, priprava življenjepisa in vzorca motivacijskega pisma, priprava na zaposlitveni razgovor)
  • pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela na način učenja skozi delo z mentorskim vodenjem.
    

Modul III

 • Izhodni modul traja 1 mesec, zajema (enako kot uvodni modul) skupinsko delo v obsegu najmanj 48 ur, tj. najmanj 4 ure dnevno 3 dni v tednu in dodatno še najmanj 1 uro individualnega dela na teden.
 • Namenjen je pregledu pridobljenega znanja in veščin na področjih socialnih in funkcionalnih kompetenc ter kompetenc za uspešno vključitev na trg dela, nujnemu prepoznavanju primanjkljaja kompetenc in opredelitvi nadaljnjih obravnav oz. vključitvi v druge programe ali na trg dela, vključno s podporo pri vstopanju na trg dela.
 • Oblike in metode dela so vodeni pogovori v skupini, navezovanje stikov s potencialnimi delodajalci in obiski teh, zagovorništvo in svetovanje pri vstopanju na trg dela, individualno delo ipd.
 • Vsebine:
  • usmerjene v angažiran pristop k iskanju nadaljnjih vključitev, npr. spodbujanje k aktivnemu iskanju zaposlitve, izobraževanja/usposabljanja, pridobivanja novih kvalifikacij ali spodbujanje vključitev v programe aktivne politike zaposlovanja, v zaščitena delovna okolja ali na običajni trg dela
  • tesno sodelovanje s strokovnimi sodelavci ZRSZ in izobraževalnih ustanov
  • pregled doseženih ciljev za vrednotenje pridobljenih znanj in veščin, ocena napredka in opredelitev nadaljnjih korakov
  • zagovorništvo, svetovanje in podpora pri vstopanju na trg dela, kot npr. iskanje in vzpostavljanje kontaktov s potencialnimi delodajalci, pomoč pri pripravi na zaposlitveni razgovor, spremljanje k potencialnim delodajalcem.
 • Dodatne vsebine:
  • enomesečno obdobje, namenjeno individualnemu delu –svetovanju in podpori posameznikom po zaključku neposrednega izvajanja programa (po zaključku modula III).
    


KONTAKT

T +386 2 250 61 48 in 250 61 00
F +386 2 250 62 28

M 041 421 477 (Maribor), 041 421 441 (Slovenska Bistrica)

E bpsa@borstnikovo.si

S www.borstnikovo.si/ess-projekti/borstnikov-program-socialne-aktivacije/

Predstavitev

Iskalnik

Naša spletna stran uporablja piškotke s pomočjo katerih omogoča uporabo vtičnikov družbenih medijev, izboljšuje in prilagaja uporabniško izkušnjo ter analizira promet. Potrdite, da se strinjate z njihovo uporabo.

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Kaj so piškotki?

Piškotki (angleško cookies) so kratke tekstovne datoteke, ki se lahko razpošiljajo in shranijo na vašem računalniku, pametnem telefonu ali kateri koli drugi napravi, ki dostopa do spletnih strani po internetu. Piškotke lahko uporabimo pri zbiranju informacij o načinu, kako uporabljate neko spletno stran, in posledično pri prilagajanju vsebin spletne strani ob vašem naslednjem obisku, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša. V piškotku je običajno zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče neko spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Uporaba piškotkov na spletu ni nič novega. Več informacij o piškotkih lahko najdete na spletni strani www.aboutcookies.org, kjer so tudi navodila, kako jih pobrišete.

Vrste piškotkov

Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotkov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, varnost ...).

Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke o tem, kaj uporabniki delajo na spletni strani, z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, po katerih bi lahko identificirali uporabnika.

Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (uporabniško ime, jezik, regijo ...) ter zagotavlja napredne, uporabniku prilagojene funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim dejanjem na spletni strani.

Piškotki za usmerjanje

Piškotki za usmerjanje so povezani s storitvami tretjih oseb (npr. oglaševalska in družabna omrežja), na primer gumba "Všečkaj" in "Deli z ostalimi". Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim dejanjem na spletu. Te piškotke urejajo in gostijo tretje osebe.

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Ime piškotka Avtor Opis
borstnikovo_frontend Festival Borštnikovo srečanje Sejni piškotek, ki spremlja vašo dejavnost na spletni strani – brez tega piškotka bi vas vsaka podstran obravnavala kot novega obiskovalca. Nujen je za normalno delovanje spletne trgovine.
bcms_cookie_accepted
bcms_cookie_declined
Festival Borštnikovo srečanje Ta piškotka beležita vašo izbiro glede uporabe piškotkov na naši spletni strani.
_pk_ref
_pk_cvar
_pk_id
_pk_ses
...
Matomo Merjenje obiskanosti spletne strani z orodjem Matomo (ex Piwik).
Matomo politika zasebnosti / Onemogočite sledenje Matomo (opt-out)
di
dt
psc
uid
uit
uvc
siteaud
ana_svc
atuvc
user_token
AddThis Te piškotke nastavi vtičnik za delitev z družabnimi omrežji podjetja AddThis.
AddThis politika zasebnosti / Onemogočite sledenje AddThis (opt-out)
c_user
s
xs
presence
datr
ft
lu
sub
lsd
reg_ext_ref
reg_fb_gate
reg_fb_ref
wb
act
_e_3qqF_0
wd
p
Facebook Te piškotke nastavi Facebookov vtičnik.
Facebook piškotki in podobne tehnologije
__utma
__utmz
SID
LOGIN_INFO
use_hotbox
PREF
SSID
HSID
watched_video_id_list
demographics
VISITOR_INFO1_LIVE
YouTube Te piškotke nastavi videopredvajalnik YouTube.
Vrste piškotkov, ki jih uporablja Google
_ga
__utma
__utmb
__utmc
__utmv
__utmz
SC
PREF
HSID
SSID
APISID
SAPISID
SNID
NID
GoogleAccountsLocale_session
AnalyticsUserLocale
GAPS
Google Maps Te piškotke nastavi zemljevid Google Maps.
Vrste piškotkov, ki jih uporablja Google

Nadzor piškotkov

Shranjevanje in upravljanje piškotkov je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik. Brskalnik lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko tudi enostavno izbrišete – za več informacij obiščite spletno stran www.aboutcookies.org. Vašo odločitev glede uporabe piškotkov na tej spletni strani vedno lahko spremenite s klikom na povezavo Piškotki.

Upravljalec piškotkov

Festival Borštnikovo srečanje.